Sammenslåing av grendeskolene?

Merket for gjennbruk, fotograf ukjent.

 

Eidsberg kommune har fem grunnskoler og det koster mye. Vil det lønne seg å pusse opp skolene, bygge en helt ny skole og pusse opp en skole og legge ned fire skoler eller legge ned to skoler og pusse opp tre? Hva vil fremme best kvaliteti i Eidsberg kommune?

I året 2016 kostet det 74.738.000 kr å ta vare på alle skolene i kommunen. Dette er da med lærere, elever, skoleskyss og bygg. Dette tror kommunen kan bli billigere. Det vil koste nesten 350 millioner kroner og pusse opp de fire grendeskolene til sammen.

Her er noen av argumentene for sammenslåingen;

To skoler gir flest lærerårsverk til deling og styring (innenfor en gitt budsjettramme). Alle alternativene gir gode skolebygg for de neste 40 år. To skoler gir best balanse mellom struktur og budsjett og dermed mest attraktiv jobb
Fem barneskoler gir minst behov for skoleskyss. Fem barneskoler er best. Men flere skoler gir større behov for å endre kretsgrenser og styre bolig bygninger. Noen mener at å få en felles skole blir det billigere for kommunene og eleven får en bedre skoledag. Andre mener det motsatte.

Det finnes 3 ulike alternativer for skolene;

Alternativ 0: Fem barneskoler. Beholde dagens struktur. Oppgradere grendeskolene til dagens standard. Agenda Kaupang anbefalte ikke dette alternativet.

Alternativ 1: To barneskoler. Bygge en ny barneskole på Mysen. Legge ned alle de fire grendeskolene.

Alternativ 2: Tre barneskoler. Bygge en ny barneskole på Mysen og beholde Trømborg skole. Legge ned Hærland, Kirkefjerdingen og Tenor.

Det koster 348 millioner kroner å oppruste dagens grendeskoler til moderne standard. Det koster 199 millioner å bygge en ny skole med tre klasserekker på mysen. En løsning med opprusting av Trømborg pluss en ny skole på Mysen med to klasserekker koster 232 millioner kroner. Arealet å drifte blir størst med fem barneskoler. Til sammen vil en løsning med fem skoler koste 10 millioner kroner mer i årlige utgifter enn en løsning med to barneskoler. Tre barneskoler vil koste to millioner mer per år enn to skoler.

Antallet elever med skyss vil øke fra 246 til 408 i en struktur med to barneskoler. Med tre skoler trenger 315 elever skyss. Skyssutgiftene stiger med 1,5 millioner kroner med to skoler og med 0,6 millioner kroner med tre skoler.

Med to skoler synker antallet klasser i barneskolen fra 49 til 41. Med tre skoler blir det 42 klasser. Alternativene er sammenlignet innenfor en felles kostnadsramme, som tilsvarer dagens budsjett for grunnskolen. Lærerlønn blir salderingsposten i dette regnestykket. I modellen med fem barneskoler blir det bare råd til 70 lærere, siden mye av budsjettet må brukes til drift av bygg, kapitalkostnader og skoleskyss. Med to skoler blir det råd til 80 lærere og med tre skoler blir det råd til 79 lærere.

Utdanningsforbundet (fagforening for pedagogisk personale), tar ikke standpunkt om hvor mange grendeskoler det skal være i Eidsberg, om det er mange eller få. De er opptatt av kvalitet, og i det ligger blant annet spørsmålet om hva som skal til for å få til best mulig skole som gjør elevene rustet til å møte framtiden. Utdanningsforbundet kommer mer konkret tilbake med dette.

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service